Integrctas erp sistcmas

Komarijas galvenâ priekðrocîba ir zinâðanas par nozarçm, kas tiek sniegtas klientiem integrçtu IT sistçmu formâs. Kopð paða sâkuma Comarch ir koncentrçjusies uz vislabâkâs kvalitâtes pieteikumu un profesionâlo pakalpojumu sniegðanu, lai tos varçtu optimâli izmantot mâjas darbuzòçmçju darbâ. Ðeit ir daþas no nozarçm, kurâs tika izstrâdâta komarka programmatûra.

bankuComarch patentçtâ programmatûra ir izstrâdâta gan privâtpersonâm, gan banku pakalpojumiem, un kooperatîvâs bankas to joprojâm var izmantot. Piedâvâtie risinâjumi var bût noderîgi banku dibinâðanâ, turklât citas iestâdes, kuru darbs ir saistîts ar finanðu tirgu. Visiem ir raksturîga elastîba, tehnoloìija un vissvarîgâkais - augstâ formâ arî liela efektivitâte.

E-komercijaE-komercijas tirgus strauji pieaug, un no gada uz gadu mçs redzam divciparu pieaugumu. Arhitektûras pieaugums tagad ir faktors, kas piemçrots uzòçmumiem, kuri izvçlas augt. Pârceïot vai paplaðinot savu biznesu uz e-komercijas tirgu, veikals tiks pârvietots uz pilnîgi atðíirîgu çnu un radîs plaðu iespçju, arî jaunu klientu iegâdes aspektâ, kâ arî stiprinot esoðâs attiecîbas ar klientiem.

loìistikaLoìistikas jomâ svarîgs nosacîjums, lai kïûtu par biroju, ir vieglo attiecîbu vadîba. Efektîvâka reklâmas un biznesa procesu aprite ir pieòemama, izmantojot novatoriskas informâcijas tehnoloìijas. Acîmredzamâkâs tehnoloìijas loìistikas informâcijas jomâ, ko piedâvâ Comarch, ir: dokumentu elektroniska nosûtîðana, dokumentu pârvaldîba, piegâdes plânoðana un analîþu un ziòojumu sagatavoðana.

Raþoðanas uzòçmumsGalvenâs jomas, kuras atbalsta datoru komandas raþoðanas birojos, neatkarîgi no tâ, vai tâs raþo diskrçtu, individuâlu, procesu vai sçrijveida raþoðanu, tieði uz noliktavas vai pamatojoties uz pasûtîjumu, ir raþoðanas un loìistikas procesi.