Industrialo zaliou buvnieciba

Rûpnieciskâs zâles un noliktavas ir dzîvokïi, kuriem tomçr ir nepiecieðams atbilstoðs apgaismojums. Tâ ieòem nozîmîgu vietu produktivitâtes un darba droðîbas jomâ. Tâpçc ir tik svarîgi ieguldît pareizajâ saistîðanâ.

Fluorescçjoðie gaismekïi nav daþas iezîmes, kas dod viòiem optimâlu risinâjumu jaunâ tipa rûpnîcâs. Pirmkârt, tie ir spçcîgas, tîras gaismas avots, kas ïauj strâdât. Tajâ paðâ laikâ ðâdas gaismas izmantoðana bûtîbâ ir daudz funkcionâlu ekonomisku sâkumu. Pietiekamas gaismas daudzuma nodroðinâðana plaðajâs zâlçs rada lielas izmaksas, tâpçc ietaupîjumi mûsdienu virzienâ var izòçmuma kârtâ òemt vçrâ uzòçmuma budþetu.

Ïoti dârga fluorescçjoðo gaismekïu funkcija ir fakts, ka tie nerada siltumu pretçji tradicionâlajâm kvçlspuldzçm. Pçc tam tas ir ârkârtîgi svarîgi telpâm, kurâs atradîsies daudzi pasaules avoti. Ðâdâ veidâ fluorescçjoðo gaismekïu izmantoðana ïaus cilvçkiem brîvi uzturçt nemainîgu temperatûru çkâ. Tas ir svarîgi, piemçram, telpâs, kur, protams, ir procesi, kas rada lielu siltuma daudzumu.

Fluorescçjoðie gaismekïi ir daudz izturîgâki nekâ vecâs kvçlspuldzes. Tas liecina, ka viòiem nebûs vajadzîgas bieþas apmaiòas. Tâdçjâdi tas nozîmç zemâkas ekspluatâcijas izmaksas, kâ arî ïauj palielinât jûsu mâjas efektivitâti.

Protams, jums ir jâgaida ar pçdçjo, ka ðâdâm ierîcçm bûs nepiecieðama pareiza uzstâdîðana, kâ arî uzturçðana. Pateicoties ðim risinâjumam, jûs varat saòemt daudz ietaupîjumu. No uzòçmçjdarbîbas iestâþu viedokïa tas nav tikai ekonomiski izdevîgâks, bet pat droðâks. Tâpçc ir vçrts veikt vairâk bûvniecîbas izmaksu.

Ðis gaismekïu cilvçks noteikti bûs praktiski gandrîz visur, un avârijas gadîjumâ tas ir standarta risinâjums, kas nodroðina labu droðîbu un ïauj samazinât ekspluatâcijas izmaksas.