Iimiskas rupnicas

Bezdarbnieki, kas uzòemti darbâ, var iedalît 40 000. subsîdijas, ja tâs nolemj uzsâkt uzòçmçjdarbîbu. Metode nav pârâk sareþìîta un finansçjuma apjoms veicina risku uzòemðanos.

Tomçr, lai darbs sâktu sasniegt sagaidâmo rezultâtu, rûpîgi jâsagatavo. Izvçloties nozari, sagatavojot biznesa plânu, jums jâòem vçrâ visi publiskie un juridiskie pienâkumi, kas bûs jâizsniedz, un papildu ierobeþojumi, kas izriet no nodokïu rçíiniem.

Reìistrçjoties, lûdzu, norâdiet precîzu uzòçmçjdarbîbas veidu, nodokïu veidu un abonçjiet ZUS. Ja ZUA tekstâ ir tiesîbas maksât piemaksas par preferenciâliem nosacîjumiem, ievadiet simbolu 05700. ZUS iemaksas ZUS var maksât par 24 mçneðiem.

Indivîdiem rakstîtâ ekonomiskâ darba veids norâda kases aparâta uzstâdîðanas datumu. Daþos gadîjumos kasç jâbût uzstâdîtai pirms pirmâs pârdoðanas, nâkamajâ noteiktâ laikâ un citos gadîjumos pçc noteikta apgrozîjuma. Tâpçc jums vispirms ir jâmeklç laba ierîce. & Nbsp; Krakovas kases aparâti piedâvâ pilnu fiskâlâs ierîces modeïu klâstu, kas pielâgots izvçlçtajâm nozarçm.

Kases aparâta reìistrâcija notiek divos posmos. Pirmkârt, informçjiet kompetento nodokïu iestâdi par nodomu uzstâdît fiskâlo - ðis termins nav skaidri izteikts, tâpçc paziòojumu var ievietot nosaukumâ pat dienu pirms instalçðanas. Pçc tam 7 dienu laikâ pçc uzstâdîðanas informçjiet biroju, ka kase ir uzstâdîta. Ja kases aparâts ir uzstâdîts paðreizçjâ termiòâ, attiecîgie dokumenti tika iesniegti birojam, jûs varat pieprasît samaksât raduðos pirkuma izmaksas PLN 700 apmçrâ, bet ne vairâk kâ 90% no naudas vçrtîbas.

Nâkamais svarîgais lçmums attiecas uz PVN. Daþos gadîjumos ir vçrts pieminçt kâ PVN nodokïa maksâtâju, daþkârt kavçðanâs tiek noteikta vismaz lîdz noteiktâ apgrozîjuma pârsniegðanai, ti, PLN 150 000. Atseviðíâs nozarçs, piemçram, degvielas vai labu metâlu tirdzniecîbâ, tâ nevar veikt atbrîvojumus, tâpçc saimnieciskâs darbîbas reìistrâcijas dienâ jums ir jâreìistrçjas PVN-R drukâ.