Griezcjs cl 20

Kâpostus ievçro daþi no prestiþâkajiem dârzeòiem. Tam ir daudzas uzturvçrtîbas un íermeòa stiprinâjums, piemçram: vitamîni ar B-lînijâm, C vitamînu, A, E, K., kâ arî kalcijs, kâlija, magnija un folijskâbe. Tâpçc ir vçrts izmantot kâpostu sasmalcinâðanas piedevu, kas palîdzçs jums sagatavot maltîtes. Kâpostus kâpostiem nodroðina âtru kâpostu karbonâde, kas tiks veikta, lai sagatavotu daþâdus salâtus un salâtus, kâ arî karstus çdienus.

Flexa Plus NewFlexa Plus New - Efektīvs kopīgu problēmu risinājums

Kâpostu griezçjs ir bûtisks, sagatavojot lielu kâpostu mçrîjumu skâbinâðanai. Noòemto un sasmalcinâto kâpostu ievieto daïâs çrtâ traukâ, piemçram, mucâ. Tâs individuâlâs lomas ir slâòotas ar sasmalcinâtiem burkâniem, pârkaisa ar sâli, un pievieno lauru lapas un smarþîgos piparus. Ðâdâ veidâ sakârtotais sasmalcinâtais kâposti, kas piestiprinâts un piekrauts priekðâ, tiek raudzçts un paskâbinâts. Pçc paskâbinâðanas tas ir galvenais bigo, kâpostu zupu un salâtu sastâvdaïa. Szatkownica & nbsp; labi darbojas draudzes maltîðu, restorânu vai mazu iekârtu interesçs mâjas laukos, kur katru dienu mçs varam sagriezt pareizâs kâpostu devas tieðam patçriòam. Kâposti ir dârzeòi, kas darbojas daudzu veselîbas traucçjumu dçï. Tas noteikti ir paðreizçjais gadîjums, kas novçrð ançmiju, palielina íermeòa vispârçjo imunitâti, ârstç locîtavu slimîbas, novçrð pietûkumu. Un arî nodroðina estçtisku skatîjumu uz matiem, nagiem un âdu. Nesenie pçtîjumi ir radîjuði faktu, ka kâpostiem ir îpaðums, kas novçrð reproduktîvo orgânu vçþa attîstîbu, tostarp sievietçm un vîrieðiem. Kâpostu sulai ir îpaðas îpaðîbas, kas ne tikai stiprina íermeni, bet arî uzlabo apetîti. Tomçr jâatzîst, ka ne katrs var nobaudît ðo dârzeòu. Viòi nezina tos, kas cînâs ar slimîbâm, kas nepanes skarbos çdienus. Lielai iedzîvotâju daïai kâposti var motivçt iepazît kâpostus ar specifiskâku spçku mâjas izvçlnei. Tas ir izòçmuma kârtâ tâ, ka tas ir zemas siltumspçjas rezultâts.