Garigi trauccjumi

Ciklotimija tiek pârraidîta, tâpat kâ mazs psihisks traucçjums, ko dçvç par depresijas stâvokli, kam vienmçr nav nepiecieðama farmakoloìiska ârstçðana. Ciklotimija bieþi ir salîdzinâma ar dysthymia, tomçr abi psihiskie traucçjumi ir visai atðíirîgi.

Garîgi traucçjumiNâkamajâ rakstâ mçs pievçrsîsimies tam, lai precîzi prezentçtu attçloto psihisko anomâliju. Sâkot no sâkuma, ciklotimija ir garîga slimîba. Droði vien ir bipolâru traucçjumu raðanâs faktors. Tâs atklâðana vienmçr ir iespçjama cilvçku skaitâ un treðajâ posmâ, parasti ir saistîta ar alkohola lietoðanu un izraisa nopietnus sociâlos pasâkumus.

ârstçðanaProtams, ir jâapstrâdâ konstatçtie ciklotîmi. Tomçr, kâ jau iepriekð minçts, depresijas tipam nebûs stingras farmakoloìiskas ârstçðanas, jo zâles galvenokârt radîs noskaòojuma stabilizçðanas uzdevumu, un terapiju papildinâs psihoterapija.

SuganormSuganorm - Novatorisks pasâkums cîòâ pret diabçtu!

fâzesCiklotimiju bieþumu nosaka apgrûtinoðas garastâvokïa izmaiòas. To var iedalît divâs fâzçs:

Subdepresijas fâze balstâs uz: abuliju, grûtîbâm, pieòemot lçmumus, apâtiju, libido kritumu un pastâvîgu nogurumu un punktiem ar savâkðanu, çðanas traucçjumiem, bezmiegu, pastâvîgu tukðuma sajûtu, skumjas un atbalsta mînusus, nespçju sajust prieku, nevçrîbu, trûkumu enerìija, pesimistiskas zinâðanas un sociâlâ izstâðanâs.Hipomanijas fâze - labs stâvoklis, jautrîba, euforija, augsta paðcieòa un paðapziòa, palielinâta dzimumtieksme, psihomotorâ uzbudinâjums un mazâka miega nepiecieðamîba, domas pamoðanâs, palçninâðanâs, skaidrs domâðanas spçjas, uzmanîbas problçmas, kaislîba un naidîgums, varas sajûta un entuziasmu, uzòemoties riskantu uzvedîbu, maldiem.

Ðî slimîba vienmçr parâdâs sievietçm, kurâm ir bipolâri traucçjumi. Turklât ir vairâk efektu, piemçram, plaðs kortizola lîmenis, zems serotonîna lîmenis un pat stresa situâcijas. Arî izglîtîbai un videi, kurâ ir potenciâli slimi cilvçki, ir ïoti liela ietekme.