Gaisa piesaroojuma noteikdana

Mûsdienîgas ATEX iekârtasPiesâròojoðs gaiss ar putekïiem (galvenokârt koksnes izcelsmes, pulverkrâsâm vai smalkâm ogïu putekïiem var bût nâvîgi sareþìîti, bieþi vien tâpçc, ka tas ir ïoti nopietns. Saskaòâ ar pçtîjumiem visbieþâk sastopamie sprâdziena cçloòi ir ïoti bîstama mazu putekðòu graudu koncentrâcija. Putekðòu aizdegðanâs avots var dzîvot ne tikai atklâtâ ugunî, bet arî nelielâ elektriskâ dzirksteli, mehâniskâs dzirksteles vai elektrostatiskâs strâvas. Lai aizsargâtu pret eksploziju, izmantojiet modernas ATEX iekârtas. Par laimi, vietçjâ tirgû ir arvien vairâk profesionâlu uzòçmumu, kas apkalpo augstas klases iekârtas par ïoti vienkârðu cenu, tâpçc tai nevajadzçtu radît lielas problçmas, atrast pareizos profesionâïus.

Droðas ventilâcijas un putekïu noòemðanas sistçmasLai putekïu nosûkðanas un ventilâcijas iekârtas bûtu vecas, ja tâs ir ekonomiski izdevîgas, jums jâizmanto îpaðs iesûknçðanas, vietçjais izplûdes gâzu (tâlu paðgâjçju roku konstrukcijâ un kapuci, kas atrodas pçc iespçjas tuvâk piesâròojuma vietâm. Jâatceras arî, lai nodroðinâtu, ka visu putekïu kopas vienmçr ir pilnîbâ noòemtas, lai netiktu novçrsta putekïu peldçðana un atkârtota nosçdinâðana. Svarîga funkcija ir arî putekïu konteineru sistemâtiska iztukðoðana. Ja putekïi tiek novietoti uz zâles grîdas, ir vçrts izmantot îpaðus rûpnieciskos putekïsûcçjus. Profesionâlâm ATEX iekârtâm jâbût pienâcîgâk pamatotâm, un, galvenais, tâs nedrîkst uzkrât elektrostatiskos lâdiòus, caur kuriem tie var radît dzirksteles. Ekstrakcijas kanâli vçlas bût obligâti piepildîti ar parastiem, ar sienas biezumu no 2 lîdz 3 mm.

https://neoproduct.eu/lv/money-amulet-unikals-cels-uz-bagatibu-un-laimesanos/

Profesionâlie ventilatori un filtriPaðreizçjâs ventilâcijas un putekïu noòemðanas sistçmâs, kas ir pakïautas sprâdzienbîstamîbai, ir vçrts izmantot ventilatorus un filtrus ar veselîgu sprâdziendroðîbu, kas ir laba ar modernâko ATEX direktîvu. Sprâdziendroðiem filtriem jâbût îpaðiem sprâdzienbîstamîbas paneïiem. Atkarîbâ no vajadzîbâm tie var bût viens vai vairâki lietojumi. Atkarîbâ no putekïu sprâdziena ATEX konstrukcijâ membrâna âtri plûst, atbrîvojot visas sprâdzienbîstamas gâzes tieði atmosfçrâ, pateicoties kam filtri netiks bojâti. Potenciâli sprâdzienbîstamâm iekârtâm jâbût aprîkotâm arî ar profesionâlu dzirksteïu dzçðanas sistçmu, tostarp modernâm ugunsdzçsîbas sistçmâm paðâs iekârtâs. Un uz pilniem ventilâcijas kanâliem, kas tiek novadîti pie filtra, jânorâda atgriezeniskâs saites atloki, kas arî kavç liesmas izplatîðanos iekârtâs, jo filtros ir sprâdzienbîstami bîstami smalki.

Sprâdziena novçrðanaMûsdienu sprâdzienbîstamîbas novçrðanas sistçmas paðlaik ir labâkâs un plaði izmantotâs metodes daþâdu ierîèu aizsardzîbai pret sprâdziena ietekmi. Sprâdziena novçrðanas sistçmas parasti veidojas no profesionâla HRD cilindra, infrasarkanâ un spiediena sensora un profesionâla vadîbas centra. Sistçmas galvenais uzdevums neapðaubâmi ir tûlîtçjâ sprâdziena atpazîðana tâs pamatfâzç. Pçc tam tiek injicçts îpaðs amortizâcijas lîdzeklis, kura vadîba ir novçrst bîstamo sprâdzienu. Mûsdienu ATEX iekârtas raksturo ârkârtîgi tuvs reakcijas laiks. No sprâdziena draudu atklâðanas brîþa tikai tûkstoðdaïa sekundes var nokïût lîdz pilnîgai apspieðanai.