Gaias sasmalcinadanas fiziska paradiba

Sçòu smalcinâtâjs ir gaïas prese, kuras dizains ir sadalît gaïas gabalus noteiktâ biezumâ (atkarîbâ no vajadzîbâm, visos platumos drupai ir tâds biezums. Ierîces darbs paâtrina un vienkârðo gaïas sagatavoðanas procesu, saglabâjot gaïas svaigumu, maigumu, sulîgumu un svaru. Ðo efektu garantç no nerûsçjoðâ tçrauda izgatavoti speciâli veidoti naþi, kas veic precîzu gaïas grieðanu, spirâli novietojot uz rotçjoðiem veltòiem.

https://h-ocream.eu/lv/HondroCream - Visaptveroða locîtavu terapija fitnesa atjaunoðanai!

Preses karbonâde tiek izmantota gastronomiskajos klubos un veikalos, kur piedâvâjumâ ietilpst liellopu gaïa ruïïos, bitos un steikos; cûkgaïas gaïa, kas sadalîta cûkgaïas karbonâde, iesaiòojums, cûkgaïas potîtes, steiki, ðniceli; mâjputnu gaïa pabeigta de Volaille; grila porcijas. Griezçjs ïauj jums sagatavot lielu ðíelto ðíçïu devu îslaicîgas attîstîbas laikâ - apmçram 800 daïas stundas attîstîbâ, gaïu nevar sasaldçt, kâ arî tas nevar izraisît kaulus. Maðînas ekspluatâcija ir ïoti noderîga, jo raþotâjs Maga izmanto citus risinâjumus - pusautomâtisku vadîbu, ekspluatâcijas un darbîbas telpas norobeþoðanu projektâ, lai nodroðinâtu operatoru veselîbu (piekïuve droðîbai augstâ lîmenî, dizaina izmaiòas, kuru ideja par samazinâtu enerìijas patçriòu par 45%, samazinâðana aktivitâtes, kas saistîtas ar visu saspieðanas ciklu (saîsinâts darba laiks, pulçtais korpuss ar fiksçtâm formâm atvieglo tîrîðanu (preses elementi jâtîra un jâþâvç pçc katras savienojuma ar pârtiku, ir aizliegts visu maðînu tîrît ar ûdens strûklu. Ierîces klusa darbîba un eïïas pârvade ir maðînas iespçjamâs priekðrocîbas. Kotleciarka atbilst visiem standartiem (CE, Direktîva 2006/42 / EK un EN 60204-1: 2010 - elektrodroðîba. Maga smalcinâtâju nopelniem pieðíîra Poznaòas Starptautisko tirgu klienti un zvçrinâtie (zelta medaïas balva. Burvis, kâ pârtikas rûpniecîbas rîku raþotâjs, kas ir pats par sevi iemâcîjies kopð 1990. gada, ir ieguvis vçrtîbu, vienkârðîbu, risinâjumu sapratni, spçku un augstu efektivitâti. Uzòçmums pakâpeniski bagâtina savu piedâvâjumu ar jaunâm maðînâm: ðíçlçji, griezçji, gaïas maïmaðînas, tâ sauktie vilki.