Fiskala kase nerezidentam

Finanðu ministra noteikumi, kas stâjâs spçkâ 2015. gada 1. martâ, ievieð pienâkumu izmantot kases aparâtus personâm, kas sniedz juridisko palîdzîbu par atseviðíu klientu situâciju. Ðîs izmaiòas ietvers nodokïu konsultantus blakus advokâtiem. Tomçr tie netiks piemçroti notâriem. Kopumâ kases aparâtiem ir jâaizsargâ klienti, kuri parasti nesaòem apstiprinâjumu par pakalpojumu izmantoðanu. Mobilie fiskâlie biroji ir îpaði izstrâdâti juristiem un nodokïu konsultantiem.

https://ecuproduct.com/lv/bliss-hair-lieliska-atjaunojosa-maska-kas-rupejas-par-matiem/

Finanðu ministrijas îstenotâ obligâtâs fiskâlâs reìistrâcijas regulçjums ietvers juridiskâs un medicîniskâs profesijas ðajâ zobârstniecîbas, kosmçtikas, gastronomijas un mehâniskajâ nozarç. Diemþçl tâ jau ik gadu saòems ieòçmumu summu. Viòu situâcija tiks pielîdzinâta nâkamajâm sacensîbâm, kuras ðis mçríis tika noslçgts daudz agrâk. Lîdz pçdçjam posmam advokâti tika atbrîvoti no nepiecieðamîbas izmantot kases aparâtus, ja to gada ienâkumi nepârsniedz divdesmit tûkstoðus zlotu.Ieviestâs izmaiòas ir simbols, ka visiem juristiem, kas sniedz pakalpojumus fizisku personu situâcijai, kuras neveic finanðu darbîbu, bûs jâredz fiskâlâs summas neatkarîgi no maksâjumu sistçmas.Tâdçï likumdevçjs veicina tos, kuri tikai strâdâ advokâtu tirgû. Juridisko pakalpojumu sniegðanas uzsâkðanas gadîjumâ tikai 2015. gadâ advokâti tiks atbrîvoti no pienâkuma izmantot kases aparâtus divus mçneðus no mçneða, kurâ viòi sâk veikt vienkârðus pakalpojumus.Ministrija apliecina, ka nodokïu maksâtâji, kas sâk reìistrçties, izmantojot mûsu pakalpojumu kases aparâtus, atmaksâs lielâku savu izmaksu grupu. Tâdçï tas ir pozitîvs rezultâts arî advokâtu piedâvâtâs tirdzniecîbas droðîbai, kâ arî patçrçtâju droðîbai. Praksç tas nozîmç, ka no 2015. gada 1. marta visiem advokâtu biroja klientiem var pieprasît izsniegt kvîti, ko atzîst juridiskâ palîdzîba.Ja tas pieder pie notâriem, viòiem nebûs jâreìistrçjas pakalpojumu kabatâ, bet tikai kâ darbîbas, ko aptver ieraksta glabâtuve, kâ arî P, ja netiek pârsniegts 20 000. ieejas limits, vai ja maksâjums tiks veikts bezskaidras naudas veidâ.