Eenstohovas apicrbu rathotajs

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kas pieprasîja redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izstrâdâta îsâkâ veidâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbâ tika izmantoti tikai pamata un vâji audumi ar atbilstoðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas pilnîbâ izveidoti tamborçti. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri, kas piedâvâti cilvçkiem, tostarp pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas tika izgatavota pçdçjai iespçjai. Kleita tika nodota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât izsolîja arî daþas drçbes no vistâlâkâ kolekcijas. Ienâkumi no paðreizçjâs izsoles tiks iztçrçti bezmaksas bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas spçcîgas un draudzîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir piedâvâjuði pârdoðanai savus produktus un kâ izsoles priekðmets, piemçram, apmeklçja savas rûpnîcas.Kompânijas pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija sasniegs veikalus maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno izveidot tieðsaistes uzòçmumu, kurâ bûtu pieejamas kolekcijas, izòemot fiksçto lîniju veikalos.Polijas apìçrbu uzòçmums ir viens no smagâkajiem apìçrbu raþotâjiem departamentâ. Jebkurâ reìionâ ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp lielâko daïu skaistâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Katru reizi, kad ðis zîmols veido kolekcijas, sadarbojas ar labiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir liels panâkums, ka vçl pirms veikala sâkuma tie, kas vçlas sâkt rindâs no vienas rîta, ir gatavi. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjie uzòçmuma produkti no daudziem âtriem gadiem ir ïoti populâri lietotâju vidû, arî ârpus tâs robeþâm. Rakstot par viòu, tas neaprobeþojas tikai ar gandarîjumu, ko viòa ir guvusi, un apgalvojot, ka peïòa ir vislielâkâ vçrtîba.

Skatît savu veikalu: Aizsargapìçrbs, vienreizçjs medicîniskais