Draudi australijai

http://rev-mind-plus.eu Brain ActivesRevitalum Mind Plus - Efektīvs veids, kā ātri mācīties un atbrīvoties no stresa!

Mçs dzîvojam brîþos, kad praktiski katrâ stadijâ mûs gaida daþâdas briesmas. Man bieþi vien ir pietiekami, ka gâzes spiediens ir pârsniedzis pieòemamo vçrtîbu. Tas noveda pie katla eksplozijas, kas, par laimi, radîja tikai dârgu remontu. Ðodien es apzinos, ka mûsdienu tehnoloìijas var izmantot, lai zaudçtu dzîvîbu, lai gan grupa nav informçta par paðreizçjo situâciju.

Kâzu laikâ pçdçjâ laikâ ir objekts, piemçram, atloki vai droðîbas vârsti. Tas ir tâds pats vârsts, kas automâtiski sadalâs, kad gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieïaujamâs vçrtîbas. Tas novçrð ðâdu konstrukcijas elementu, piemçram, tvertòu, cauruïvadu un tamlîdzîgu, eksploziju. Vispirms tas tika izmantots septiòpadsmitâ gadsimta otrajâ pusç ïoti izdevîgâ ierîcç, kas bija spiediena plîts.Ja mçs rûpîgi aplûkojam vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs pamanâm, ka tâ ir noteikti trausla plâksne, kas ir bojâta, kad gâze iziet pie pieïaujamâ spiediena.Diemþçl ïoti bieþi vârîðanas vârsts tika cepts. Bieþi vien ierîces klients to neapzinâti iekasçja. Un ïoti âtri sâka izmantot divus neatkarîgus vârstus, visbieþâk tos uzstâdot citos ierîces galos.Ðie vârsti tika regulâri uzstâdîti tvaika dzinçjos. Tas novçrsa pçkðòu spiediena pieaugumu, kas bija transportlîdzekïa braukðanas procesâ. Tâ draudçja eksplodçt, kura sekas varçtu pat izdzîvot visiem pasaþieriem.Man ir iespçja, ka esmu ieinteresçjis lasîtâjus par droðîbas vârstiem. Ikviens, kas izlasîjis ðo punktu, droði vien jau apzinâs, cik ârkârtîgi svarîgs jautâjums ir ðîm komandâm pçdçjâ pasaulç un nozarç.