Depresijas tcrzcdana

Bieþi tiek konstatçts, ka depresija ietekmç tikai pacienta psihi. Diemþçl tas nav paðreizçjais noteikums! Bieþi vien slimîbu ietekme uz pacienta fizioloìisko formu ir vienlîdz liela, ja runa ir par savu prâtu: Somatiskâs slimîbas ir fiziskâs slimîbas modelis, ko ietekmç psiholoìiskie faktori. Gluþi pretçji, tas nav depresijas panâkums. Pirmkârt, depresija ir tâ, ka tâ pastâv kâ faktors, kas nosaka daudzu somatisko slimîbu stâvokli, piemçram, diabçtu vai sirds un asinsvadu slimîbas. Ir panâkumi, kad pacientam parâdâs pirmie depresijas simptomi, un tad viòi apòemas papildinât iepriekð minçto slimîbu radîðanu. Bieþi vien ir vieta, kur pçc somatiskâs slimîbas diagnosticçðanas parâdâs depresijas simptomi. Ðâdâ elementâ depresija faktiski padziïina fizioloìisko slimîbu, novçrðot tâs pozitîvo ârstçðanu un vienîgâ padziïinot tâs izpausmes un slikto ietekmi.

Lielâkâ daïa depresijas simptomu, kas dzîvo, tomçr tiek uzskatîti par patiesi somatiskiem simptomiem. Visbieþâk ðíiet, ka viòiem ir tâdi simptomi kâ prieka zudums, intereðu zudums, agrîna recidîva un nemiers, garðas trûkums, garðas trûkums un ievçrojams íermeòa masas samazinâjums. Jâatceras, ka somatiskie simptomi ne vienmçr ir depresijas simptoms vai sekas. Daþreiz fiziska slimîba notiek sliktâ depresijas stâvoklî, lai skaidri sâktu vai pastiprinâtu. Iemesli, kas saistîti ar ðo situâciju, ir atðíirîgi. Protams, paðreizçjâs situâcijas ideja ir labklâjîbas pasliktinâðanâs un sajûta, ka nebûs iespçjams pilnîbâ izârstçt ðo slimîbu (jo îpaði lielo un neârstçjamo slimîbu panâkumos. Tajâ laikâ milzîgâ peïòa arî atceras pacienta iespçju vçrsties pie pacienta un apstâkïiem, kâdos cietuðajam jâpaliek. Periods nav iespçja pilnîbâ izârstçt slimîbu, uz kuru mçs nonâcâm. Tomçr, pateicoties mûsdienu medicînai, joprojâm ir iespçjams atbrîvot tâs simptomus vai latentumu. Tomçr depresijas saslimðana, kas, protams, bûs slimîbas atslçga, tikai pasliktinâs pacienta veselîbas stâvokli, un daudzos gadîjumos tâ varçs pilnîbâ likvidçt pat vismazâko izârstçðanas iespçju. Tâpçc ir svarîgi pârbaudît pacienta veselîbu ne tikai fiziskâ, bet arî psiholoìiskâ ziòâ.