Datorprogramma

Datorzinâtnes un datorprogrammas ir ðî darba pastâvîgs elements. Sâkot ar datoriem, kas aprîkoti tikai ar darbîbas plânu un visbieþâk pievienoto biroja paketi smagajâm korporatîvajâm programmâm, kas savieno iestâdes visâ pasaulç. Ðâda programma visbieþâk tiek uzskatîta par integrçtu vadîbas sistçmu.

Ðâda sistçma uzskata, ka tas ir uzdevums palîdzçt koordinçt cilvçku un daþreiz visu institûciju dzîvi, kas atrodas visâ pasaulç un veidojas paðâ uzòçmumâ. Paðlaik es varu iedomâties pat vidçja lieluma uzòçmumu, kurâ nav integrçtas vadîbas sistçmas.Vadîbas sistçma var risinât daudzas jomas. Tâpçc tâ dzîvo kvalitâtes vadîbas programmâ, kas palîdz jums pârraudzît jûsu raþoðanas procesus. Ðâda sistçma var norâdît, ka tehniskais process ir bîstams, lai gan tas atbilst inþeniera noteiktajiem parametriem. Tas noved pie raþoðanas ìimeòu atkritumu samazinâðanâs un lîdz ar to arî pasûtîjumu raðanos tajâ laikâ, cilvçku raþoðanas izmaksu samazinâðanas, maðînu un tehnoloìisko plaðsaziòas lîdzekïu patçrçtâs enerìijas.Ir grûti iedomâties loìistiku, kurâ nav integrçta veida. Paðlaik kurjeri izmanto ðâdu & nbsp; programmatûru plaðam diapazonam. Pateicoties tam, protams, kurai automaðînai ir labâkais iepakojums, lai es varçtu viegli nonâkt pie saòçmçja, un jebkurus kavçjumus var labot. Ja integrçtâ sistçma lielâ mçrâ palîdz kurjeram, ir viegli iedomâties, kâda bûtu globâla preèu loìistika (kur sûtîjumi ir visi konteineri vai kuìi, ja vadîbas sistçma neatbalsta cilvçku raþoðanâ.Integrçtâ vadîbas sistçma, kas pârsniedz iepriekð minçto vçrtîbu un loìistiku, atbalsta gandrîz katru uzòçmçjdarbîbas veidu. Finanses, cilvçkresursu vadîba, internets, sabiedriskais transports, neatliekamâs medicîniskâs palîdzîbas dienesti un daudzas daþâdas lietas nedarbojâs tik labi, kâ tagad, tâ, ka tâ nav integrçta sistçma.