Darba apicrbu laivu rathotajs

Ðajâ sestdienâ tika veikta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas demonstrâcija. Pasâkums piesaistîja ievçrojamu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri rakstîja apvienoðanâs sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde izstrâdâta pçc iespçjas sîkâk, un viss tika darîts bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanai tika izmantoti pilnîgi dabiski un vâji audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar puðíçm un izðûti bikini. Smagiem apìçrbiem dizaineri ierosinâja meitençm, cita starpâ, pîtas cepures ar labiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes tika sagatavota îpaði ðim nolûkam sagatavotas skaistas kâzu kleitas izsole. Kleita tika dota personai, kas radîjusi, lai paliktu anonîma. Turklât tika izsolîti vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi, kas iegûti no paðreizçjiem pârdoðanas darîjumiem, tiks nosaukti par savu bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas vçrtîgas un izdevîgas darbîbas. Tâs lietotâji vairâkkârt ir atsâkuði savu produktu pârdoðanu, un, kad pârdoðanas objekts bija pat indivîda apmeklçjums no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka vismodernâkâ kolekcija maijâ sâksies âtri. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums paredz izveidot tieðsaistes uzòçmumu, kurâ kolekcijas bûtu redzamas, izòemot stacionâros veikalos.Ìimenes apìçrbu zîmols ir vienreizçjs starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem mierâ. Tâ piedâvâ vairâkas rûpnîcas katrâ pasaulç. Darbâ strâdâ vairâki tûkstoði cilvçku, galvenokârt, visvairâk interesanti drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Laiku pa laikam uzòçmums sadarbojas ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik liela nozîme, ka veikala atvçrðanas laikâ, kas ir gatavs no individuâla rîta, viòi pulcçjas garâs rindâs. Ðîs kolekcijas iet tajâ dienâ.Ðî zîmola ietekme no daudziem âtriem gadiem gûst lielu popularitâti lietotâju vidû, turklât arî sasniedzamîbas, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par saòemto gandarîjumu, un pieòem, ka rezultâti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs