Ckas cilvcks aizmugurc

Cilvçka íermenis tika izgudrots ïoti radoði, ne tikai realizçjot savas galvenâs funkcijas, bet arî nodroðinot íermeòa iekðpusi pret kaitîgâm vielâm un elementiem. Diemþçl mâtes daba ir neuzticama, un, lai gan tâ labi pârzina gaisa attîrîðanu un attîrîðanu no piesâròotâjiem, izlaiþot to caur deguna dobumu, galu galâ ar mikro-piemaisîjumiem, ka tâ ir problçma.

Tâpçc arî rûpnîcâs un tçrauda rûpnîcâs, kur mçs pastâvîgi saskaramies ar ðâdu mazu piesâròojuma daïiòu dzîvi, mçs nepârtraucam daudz, pirms tos saprotam sistçmâ, bet izvçlamies tos pçc izgatavoðanas.Atdalîðanas sistçmas vai dezinfekcijas sistçmas tika izveidotas tâ, ka vajadzçja attîrît gaisu katras sievietes darba vietâs, kas to dara daþâdos putekïos un piesâròojumos. Ideja ir ïaut darbiniekiem, kuri ðâdos apstâkïos 8 stundas diennaktî rada optimâlus, pienâcîgus darba apstâkïus un neaizsargât viòus no slimîbâm un slimîbâm, ko var nodroðinât, iekïûstot mikro piesâròojuma sistçmâ.Un arî Polijas novadîðanas sistçmas nav tik plaði izplatîtas, kad Rietumos, kur grâmatu standarti un preèu apstrâde ir diezgan augsta. Un ar klimata pârmaiòâm un mûsu uzòçmçji vçl vairâk apzinâs, kâ organizçt darbavietu, ka tam bûtu jûtama ietekme. Nav jâdara peïòa, ko darba devçjs var iegût ar kvalificçta darbinieka palîdzîbu, kâ arî maðînu mierîgo stâvokli, bet gan, ka darbiniekam jâbût atbilstoðiem funkcijas nosacîjumiem un jâstrâdâ vairâk un efektîvâk.Ja jûs meklçjat jebkâdu piesâròojumu, mçs varam izvçlçties putekïu savâkðanas sistçmu, kâda veida piesâròotâjiem mums ir - sausa vai mitra, toksiska vai ne, ar relatîvi svarîgâm vai mazâm daïiòâm. Mçs izvçlamies un kâda veida organismu attiecîbâ uz to mçs vçlamies dot, vai arî dienas laikâ mçs raþojam putekïus. Ir vçrts veltît laiku, lai izvçlçtos ðo komandu, lai to attîstîtu mums pçc iespçjas efektîvâk un efektîvâk.