Bioloiiska depresija

Viòð neslçpt sevi, ka katra cilvçka esamîbâ - domâ - bûs vairâk nekâ viens brîdis, kad mçs prognozçsim ne ïoti labi, un pat ïoti slikti. Daþreiz, galu galâ, ir tikai viegla apâtija, melanholija vai tikai nostalìisks noskaòojums. Kad tas nav saistîts, bet gan par zemu noskaòojumu un vieglu depresiju - un sliktais noskaòojums sâk uzòemties hronisku raksturu - tad mçs varam radît depresiju ar mûsu senèiem.

Ðajâ gadîjumâ ir vçrts doties uz psihologu, lai nomâktu slimîbu pumpuru un vismaz to piedzîvotu. Vai tas vienmçr ir vçrts rakstît uz Google: psihologs Krakova (piemçram - pçc tam sazinieties ar apmeklçjumu, vai arî tur ir daþâdi jautâjumi un kâ to darît?

Protams, ir arî otrâs situâcijas. Patiesîbâ viss ir atkarîgs no mûsu pieejas. Pat tâdâm lietâm kâ pat meklçjat dzîves ceïu, domâjot par nâkotnes profesijas izvçli, vai - teiksim - informâciju ar savu laulâto - ir liels attaisnojums, lai dotos uz psihologu, lai tikai ar viòu runât. Daþreiz pati saruna attîra vienu veidu. Tâ var arî sniegt atbalstu. Tas viss ir patieðâm ar nosacîjumu, ka mçs redzçsim profesionâlu psihologu, kurð bûs pazîstams ar mums - un tas arî nav taisnîba un pieejama. Jebkurâ gadîjumâ, jûs varat doties uz psihologu ar relatîvi triviâlu tçmu, ja mçs ejam cauri çrtai attieksmei.

Daþi cilvçki kauns saòemt palîdzîbu no psihologiem. Viòi ir kauns par sevi kâ pirms draugiem. Tas attiecas uz daudziem mîtiem, kas joprojâm saglabâjas savâ sabiedrîbâ. Daudzâm sievietçm - pat tâm, kuras ir nomâktas - ir problçmas pârvarçt un meklçt psihologu. Un kas notiks, ja psihologs "aizstâj" draugu draudzîgâ sarunâ - vismaz teorçtiski - mazâk svarîgu jautâjumu ...

Kâ mçs jau esam minçjuði, mçs ne vienmçr atradîsim reâlu profesionâlu, kurð patieðâm varçs mûs uzklausît un ieteikt mums vairâkus saukïus. Vizîte attiecas arî uz nepiecieðamîbu uzsâkt citu cilvçku priekðâ. Tomçr, ja mçs labi panâksim, Krakovas psihologs var mums palîdzçt.