Bentley programmatura

Meklçjot ideâlu programmatûru uzòçmumiem, ir vçrts sniegt atzinumu par ERP Optima sistçmu, kas ir Krakovas kompânijas Comarch darbs. Comarch ERP Optima programma ir labs instruments nestabiliem un maziem uzòçmumiem, lai atvieglotu tâm raksturîgo teritoriju pârvaldîbu. Bez grâmatvedîbas, cilvçkresursu un algu saraksta izstrâdâtajiem moduïiem programmatûra piedâvâ arî pârdoðanas un noliktavu moduïus, kas ir piemçroti pârdoðanas un loìistikas nodaïâm.

apliecîbaÐî programma, iespçjams, ir slavçta, cita starpâ sertifikâts saskaòâ ar grâmatvedîbas likumu. Tâdçjâdi tas attiecas uz to, ka tas tiek pastâvîgi atjauninâts ar pamatregulâm. Turklât ir viegli izmantot sava veida rîkus, lai informçtu un praktizçtu un veiktu pârdoðanu tieðsaistç.

abonçðanaMaksâjot ikmçneða abonçðanas maksu par programmatûras aktîviem, jûs varat iegût ne tikai ievadu tâs raksturîgajâm un uzlabotajâm funkcijâm, bet arî tehnisko atbalstu, kas atvieglo ðo problçmu risinâðanu un piemçrojot attiecîgajai jomai un institûcijâm piemçrotus risinâjumus. Pateicoties ðai pieejai, Comarch ERP Optima programma, iespçjams, ne tikai atvieglos un uzlabos atseviðíu nodaïu un visu uzòçmumu darbîbu, bet arî noderçs nelielâ veidâ, lai palielinâtu tâs panâkumus.

DemoPirms iegâdâties Comarch ERP Optima programmu, ir iespçjams izmantot 30 dienu tieðsaistes demonstrâciju vai tos, kuriem ir 60 dienu bezsaistes demonstrâcija. Tâdçï tas ir îpaði svarîgi, jo tas ïauj pieòemt lçmumu par to, vai ðâda programmatûra darbosies attiecîgajâ iestâdç. Daudzi uzòçmçji jau ir uzticçjuðies Comarch ERP Optima programmai. Tas no tâ iegûst vairâk nekâ 60000 uzòçmumu no daudzâm nozarçm, kas ir informâcija par augstas kvalitâtes programmatûru. Saskaòâ ar aptaujâm, kas veiktas uzòçmçju vidû, pat 93% cilvçku, kas lietoja Comarch programmatûru, bija apmierinâti ar to.