Atbilstibas materialu deklaracija saskarei ar partiku

EK atbilstîbas deklarâcija ir raþotâja (vai pilnvarotâ pârstâvja rakstiskâ paziòojumâ, ka tâ rezultâts ir viegls ar Eiropas Savienîbas ieteikumiem. Ðai deklarâcijai jâdarbojas vienam vai vairâkiem produktiem, kas ir skaidri identificçti ar nosaukumu vai produkta kodu vai kuriem ir sava unikâla atsauce. Raþotâjam jâveic izstrâdâjumu analîze un jâveic nepiecieðamâs izmaiòas, lai izpildîtu direktîvu prasîbas.

Pirms atbilstîbas deklarâcijas izdoðanas produktiem ir jâveic atbilstîbas novçrtçðanas procedûras un, ja nepiecieðams (jo tas ir atvasinâts no îpaðiem noteikumiem, produktiem ir jâveic arî attiecîgie sertifikâti. Atbilstîbas novçrtçðanas procedûru sagatavo, veicot konkrçtas darbîbas secîbas. Tie ir tâ sauktie moduïi, un parasti tos izceï ar lieliem burtiem. Ðîs secîbas izvçle ir atkarîga no raþotâja, kurð noteikti meklç to pçc savas pârliecîbas no datiem, kas viòam ir doti padomç un par konkrçto preci. Nesareþìîtiem produktiem secîbu var izveidot tikai no paða elementa (piem., A modulis, un vairâk attîstîtu produktu gadîjumâ tas ir sareþìîtas procedûras (piemçram, elektrîbas skaitîtâja panâkumiem raþotâjs var izvçlçties moduïus B + D, B + F vai H1 . Tad tiek dokumentçti attîstîbas un dzîves produkti. Raþotâjs novieto CE maríçjumu uz materiâliem, kuriem ir atbilstîbas deklarâcija. Liela uzmanîba, kas saistîta ar izgatavotâja atbilstîbas deklarâcijas izsniegðanu, nâk no paðreizçjâ, ka ir paredzçts, ka produkts, kuram ir sagatavota dokumentâcija, atbilst visâm galvenajâm prasîbâm un tiek izvçlçts ar pareiziem noteikumiem.EK atbilstîbas nolîgumâ jâiekïauj informâcija saskaòâ ar ðâdu veidni (saskaòâ ar infrastruktûras ministra 2004. gada 11. augusta tiesîbâm par bûvizstrâdâjumu atbilstîbas deklarçðanas metodçm un to maríçðanas sistçmu ar bûvniecîbas zîmi:1. Unikâls produkta identifikators - numurs XXXX2. Uzòçmums un raþotâja adrese - un, ja tas ir vçlçjies, vienlaikus ir arî Eiropas pilnvarotais pârstâvis3. Ðî atbilstîbas deklarâcija paliek raþotâja (vai uzstâdîtâja pilnîgâ atbildîbâ.4. Kâds ir deklarâcijas mçríis - produkta identifikators, kas vajadzîbas gadîjumâ atveidos tâ saturu, pievieno attçlu5. Iepriekð minçtâs deklarâcijas priekðmets ir izvçlçts ar labiem Kopienas tiesîbu aktiem (saraksts.6. Atsauces uz specifikâcijâm vai fotogrâfijâm uz saskaòotajiem standartiem, kuriem deklarâcija ir saistîta7. Vajadzîbas gadîjumâ jâsniedz informâcija par paziòoto personu, kas ir iejaucies un izsniegusi sertifikâtu8. Cita papildu informâcija, piemçram: vârdâ, kura vârdâ tika parakstîts nosaukums, emisijas brîdis un dzîvoklis, amats, vârds un paraksts.Pçc atbilstîbas deklarâcijas izdoðanas izstrâdâjums var saòemt CE zîmi. Ðîs etiíetes klâtbûtne uz produkta iepakojuma runâ par to, ka tâ atbilst ES direktîvu prasîbâm. Viòi strâdâ ar uzdevumiem, kas saistîti ar veselîbas un kosmosa aizsardzîbu, lietoðanas droðîbu un nosaka arî briesmas, kuras raþotâjam bûtu jânovçrð. Ja raþojums ir pakïauts atbilstîbas novçrtçðanai un tai nav atbilstîbas deklarâcijas, to nevar iepirkt vai atdot Eiropas Savienîbas jomâ. Informâciju reìistrç raþotâjs vai, ja viòð ir zinâma vieta ârpus Eiropas Savienîbas, viòa pilnvarotais Eiropas pârstâvis.