Atbalsts uzocmuma attistibai no eiropas fondiem

Subiekt Ignacy Rzecki bija visi mûsu veikali krîtiòâ, kas pierakstîts. Tajâ paðâ, kurâ viòð runâja par pârdoðanas ierakstiem. Tomçr viòa bizness bija ne tikai preces un priekðmeti, jo pierâdîjums par nelielu automobiïu vairumtirdzniecîbu, kur pastâv paði bremþu diski, ir vairâki desmiti veidu. Ievietojot piezîmjdatorâ, neatrisinâs ðî uzòçmçja problçmas, it îpaði, ja mçs izmantojam ïoti labu uzglabâðanas tehniku, kas ir liela uzglabâðanas noliktava. Kâ palîdzçt sev ðâda veida lietâs?

Kompânija Comarch, dzçriens no plaðâkajiem programmatûras izstrâdâtâjiem vietçjâ tirgû un tâs piedâvâtâ wms uzglabâðanas programma, tiek piegâdâta ar palîdzîbu. Ðî ir unikâla un progresîva ERP programmatûra, kas atvieglo uzglabâto produktu un augïu uzglabâðanu. Râda divus moduïus - Comarch WMS Management un Comarch WMS Warehouse, kas darbojas labi kopâ, un kopâ viòiem ir ideâls risinâjums augstâs noliktavas darbîbai.

Pirmais modulis ir projekta pamats un rada þurnâla digitâlo versiju. Ðâda elektroniskâ struktûra precîzi atbilst tâs faktiskajai versijai, ïauj telpâm daþiem produktiem, plauktiem un pat transporta lîdzekïiem, piemçram, paletçm. Mçs varam radît priekðmetus noliktavâm, noteikt gaismas un maksimâlo vçrtîbu vçrtîbas, noteikt vietas noteiktâm precçm. Otrais modulis, Comarch WMS Magazynier, ir noliktavas turçtâja roku pagarinâjums. Tas dod iespçju uzòemt uzòemðanas un jautâjumus, izdrukât nepiecieðamos dokumentus un pat uzlîmes. Tie ir tieði papildinâjumi galvenajam uzdevumam - pârdot, pârvietot, iegâdâties un uzskaitît preces. Ðis elements izmanto darba devçju izdotus izvietojumus, kas pilnveido visu noliktavas pârvaldîbas procesu.

Dr Extenda

WMS uzglabâðanas programma nodroðina pilnîgu integritâti ar Comarch ERP, tomçr abu sistçmu galvenie elementi ir atdalîti. Ðâda sadarbîba komercdokumentu stadijâ, nevis avota dati, ïauj nodalît noliktavas pârvaldîbu no grâmatvedîbas operâcijâm.