Astra g abs diagnostika

Kolposkopiskâ diagnostika balstâs uz epitçlija virsmas arhitektûras, kâ arî asinsvadu attçla interpretâciju. Dzemdes kakla epitçlija laukuma, kas bieþi nosaka pareizu diagnozi, praktiski nenovçrojamâs detaïas mçra milimetru daïçjâs daïâs, un svarîgâs epitçlija klases asinsvadu lielums ir apmçram mikronu lielums.

Klubâ ar paðreizçjo pat vispiemçrotâko kameru, kas pârraida attçlu visvairâk asinâtâ formâ, tai nav iespçju redzçt ðâdus elementus. Tas, kas ir ïoti atðíirîgs, sarkanâs un gaiðâs krâsas toòu daþâdîba, kas atrodama ðîs brîniðíîgâs vides dabiskajâ tçlâ, ir îpaða atpazîstamîba. Tas nav pçdçjais, kas pieejams pat ar vislabâko video ziòojumu. Milzîgais kolposkopiskâ tçla un konkrçtâ apkârtnes, kurâ mçs esam spiesti redzçt attçlu, pagriezieni neïauj izmantot ierîces, kas labi darbojas ârzemju medicînâ. Pieejamîbas dçï arî rîku izmantoðana ir ïoti sareþìîta. Pârvietojoties ar pçdçjo ârstu, kurð ïoti labi lieto kolposkopu, lielos panâkumos viòam nav iespçju veikt ticamu izziòu, viòam arî jâizmanto savas zinâðanas un personîgie pieòçmumi.Optiskie kolposkopi, kas aprîkoti ar redzes tuneli, ir vispiemçrotâkais kolposkopistu risinâjums, jo optiskâs sistçmas dçï mums ir iespçja veikt novçroðanu, kas garantç precîzu novçrotâs zonas diagnostiku, un pacients var redzçt emitçto attçlu uz ekrâna vai ievades ârstu vai mâcekli.Paðreizçjos laikos, efektîvs, bet jau izmantots kolposkops, kas atbilst vajadzîgajiem kvalitâtes standartiem, sabiedrîbai un slimnîcai var iegût pârâk daudz tûkstoðiem zlotu, un to var modernizçt ar redzes tuneli katrâ posmâ aptuveni piecu tûkstoðu zlotu apmçrâ. Nepiecieðamîbas gadîjumâ ir iespçjams pârâk maz naudas, atjaunojot vecos, nolietotos kolposkopus un pçc ðâdas apstrâdes tie darbojas kâ jauni. Kolposkops no laba notikuma, jûs varat lejupielâdçt to cenu daïu, kuru viòi pieprasîja, lai sniegtu ïoti maz komfortablu un neprecîzu videoklipu.