Apicrbu veikala programma

PC Market Insoft ir îpaði neaizsargâta programma, arî jaunâkajam veikalam un lielveikalam - un mçs esam parâdâ visu moduïu bûvniecîbai. Galvenais modulis ir pat iesâcçja uzòçmçja kabatas izmçrâ. Tâ kâ uzòçmums aug, to var palielinât ar papildu elementiem. PC Market ir silta, draudzîga programma, kuras dçï mûsu patçrçtâji to vçlas. Pc Market 7 jaunâkâ versija ir programmatûra, kas paredzçta lielâm mazumtirdzniecîbas íçdçm.

Ko jûs saòemsiet, izmantojot PC Market?Vienmçr jûs zinât, cik daudz jûsu veikala nopelna. Programma jums labi aprçíinâs. Pârbaudiet, kuri vienumi ir jûsu klienti, visticamâk, pirkt vai vispâr nepçrk. Programma jums pateiks, kurð pakalpojumu sniedzçjs sniedz jums vislielâkâs cenas. Jûs vienmçr bûsit atjauninâts ar norçíiniem: kas un cik daudz naudas jûs joprojâm maksâjat. Programma vienmçr noteiks naudas summu, ko jûs izmantojat naudas atvilktnç. Ievadot piegâdes dokumentus, varat ietaupît daudz laika. Viss, kas jums jâdara, ir & nbsp; jûsu pakalpojuma sniedzçjs nosûtîs tos jums, izmantojot & nbsp; internetu. Veiksiet inventarizâciju âtrâk un bieþi, kad izmantojat informâcijas kolekciju ieteikumus. Jûs varat paði un uzreiz izdrukât uzlîmes uz plauktiem. Jûs varat veidot tirdzniecîbas zîmi savam biznesam. Piegâdes laikâ programma tos izdrukâs jauniem produktiem. Pateicoties savietojamîbai ar svîtrkodu printeriem, vairâku simtu materiâlu maríçðana ir tikai daþas sekundes.

Mazumtirdzniecîbas veikalu programmatûras tirgû darbojas vairâki uzòçmumi. Populârâkâs programmas ir: PC-Market, Merkury un Store 2000. PC-Market programma ir populârâkais dzçriens.

Tas paredzçts veikala, lielveikala, vairumtirgotâja vai veikalu íçdes pârvaldîbai. To jau aizòem vairâk nekâ trîs tûkstoði komercsabiedrîbu. Skaidrs un saprotams lietoðanâ, intuitîvs risinâjums ïauj jums pârvaldît produktu klâstu un patçrçtâju sarakstu. Pienâcîga uzmanîba ir jâpievçrð labi aprîkotai analîzes un ziòoðanas modulim.

Ðîs programmas izvçli noteica vairâki faktori. Pirmkârt, tâ ir tîra, tâ atbalsta daudzu veidu tirdzniecîbas un noliktavu dokumentus un darbojas nevainojami ar daþâm atvçrtâm fiskâlajâm ierîcçm tirgû, kâ arî visu veidu iekârtâm, kas ir svarîgas, lai pârbaudîtu mazumtirdzniecîbas vietâs: maríçðanas svarus, cenu skenerus, datu savâcçjus vai printerus.