Apicrbu rathotajs ika

Sareþìîtajâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri pabeidza sezonas sâkumâ. No auditorijas mçs varam atrast pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs bija visstingrâkajâ brîdî, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbs bija balstîts uz pilnîgi pieticîgiem un gaiðiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika vislielâkâs gaismîgâs, krâsainas maxi svârki ar tamborçtâm cenâm. Ar viòiem prieku izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota izsmalcinâtas kâzu ceremonijas izsole, kas radîta îpaði jaunai ceremonijai. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât daudzas no veselîgâkâs kolekcijas drçbçm tika izsolîtas. No paðreizçjâs pârdoðanas radîtie ienâkumi bûs zinâmi Polijas bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un pozitîvas darbîbas. Viòas darba devçjs ir atkârtoti atgriezis mûsu produktus pârdoðanai, un, kad izsoles priekðmets bija pat rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ieradîsies mâjâs maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums ir paredzçts, lai atvçrtu datoru tirdzniecîbu, kurâ kolekcijas bûtu citâdas nekâ stacionârajos veikalos.Mûsu paðu apìçrbu kompânija ir raksturîga svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, mûsdienâs, pirmkârt, daudzi no vienkârðâkajiem drçbnieku, ðuvçju un arhitektiem. Katru reizi ðis nosaukums mâca kolekcijas, sazinoties ar centrâlajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas patiesi lieliski slavç, ka pat pirms veikala uzsâkðanas tâs jau rîta sâkumâ ir gatavas garajâs rindâs. Ðîs kolekcijas darbojas tajâ paðâ dienâ.Ðî zîmola ietekme daudzu gadu garumâ ir bijusi ïoti populâra gan patçrçtâju, gan ârzemju vidû. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par atalgojuma spçku, ko viòa atïâva, un to, ko viòi izmanto, ka panâkumi ir visaugstâkâ cena.

http://lv.healthymode.eu/nonacne-efektivs-lidzeklis-pret-putitem/

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas aizsargapìçrbs